English

 

                           :: صفحه اصلی            ::بانک اطلاعاتی مرکز و گروه اورولوژی                    :: آئین نامه            :: گالری تصاویر            :: تماس با ما

:: گالری تصاویر   مرکز ارولوژی، لاپاراسکوپی و اندویورولوژی تهران  
 نظرسنجی
 نظر شما درباره سایت چيست؟
  آرشیو نظرخواهی   نتیجه نظرخواهیالگوريتم بيماري هاي ارولوژي

گردهمايي ها

آشنایی با سایت های پزشکی 
1398/02/02 : تاریخ مطلب کنفرانس هفتگی اورولوژی با حضور استاد دکتر آقامیر با موضوع تومور مثانه در تاریخ 02/02/1398 برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنفرانس هفتگی اورولوژی با حضور استاد دکتر آقامیر با موضوع   تومور مثانه  در تاریخ 02/02/1398 برگزار شد

 

 

ابتدا دکترغلام نژاد دستیار اورولوژی مبحث 

تومور مثانه

را ارائه داد

 

ضایعات خوش خیم مثانه:

1)متاپلازی اپیتلیال:

نواحی فوکال یوروتلیوم تغییر شکل یافته که از نظر ساختار سلولی و هسته ای نرمال است.

معمولا در ناحیه تریگون مثانه دیده می شود و دو نوع دارد: اسکواموس و گلندولار

 

2)لکوپلاکی:

شبیه متاپلازی اسکواموس است با این تفاوت که رسوب کراتین در بافت وجود دارد.

خوش خیم است ونیازی به درمان ندارد.

 

3)پاپیلومای معکوس:

با التهاب مزمن یا انسداد مزمن خروجی مثانه ارتباط دارد.

اغلب در ناحیه تریگون دیده می شود و سلول های نرمال یوروتلیوم به داخل لامینا پروپریا اینواژینه میشوند ولی داخل عضله وارد نشده اند.

درمان آن است.TUR

 

4)پاپیلوما:

معمولا عود کننده است ولی پیشرفت یا تهاجم ندارد.

 

5)آدنوم نفروژنیک:

ناشی از تحریک مزمن مثانه است.

شایع ترین علامت هماچوری است 

و حذف تحریک مزمن است.TURدرمان آن

 

Cystitis cystica and glandularis(6

با انسداد و التهاب مزمن مثانه همراهی دارند.

و رفع انسداد یا التهاب است.Tur درمان آن

 

7)لیومیومای مثانه:

شایع ترین تومور غیراپیتلیال خوش خیم مثانه است که اکثرا در زنان در سنین باروری وجود دارد.

در صورت بزرگ یا دردناک بودن نیازمند جراحی است.

کنسر اوروتلیال:

با افزایش سن میزان بروز و شیوع کنسر مثانه افزایش می یابد و پیک آن دهه 8 زندگی است.

ولی با کاهش مصرف سیگار در سال های اخیر میزان افزایش بروز کنسر مثانه کاهش یافته است.

مردان سه برابر زنان در ریسک کنسر یوروتلیال می باشند که به دلیل مصرف بیشتر سیگار و مواجهه بیشتر مردان با عوامل کارسینوژن محیطی است.

 

توزیع گریدینگ کنسر مثانه به ترتیب زیر است:

1)پاپیلوما

PUNLMP(2

Low grade papillary carcinoma(3

High grade papillary carcinoma(4

 

توزیع هیستولوژیک کنسر مثانه به صورت زیر است:

ادنوکارسینوم 2%   وسایر کنسرها 3%,  SCC 5%  TCC   90%

Staging:

بدون تومور:T0

درگیری مخاط:Ta

کارسینوم درجا:Tis

درگیری لامینا پروپریا:T1

درگیری عضله:T2

درگیری چربی اطراف مثانه:T3

درگیری ارگان های مجاور:T4

 

درگیری لنف نود های ناحیه ای و لگن حقیقی منفرد:N1

درگیری لنف نودهای متعدد:N2

درگیری لنف نودهای ایلیاک مشترک:N3

 

بدون متاستاز:M0

متاستاز دوردست:M1

 

 

در ادامه دکترگرجی  رزیدنت ارولوژی مقاله ای با موضوع

• Premature ejaculation: Pharmacotherapy vs group psychotherapy alone or in combination
• مقاله در مورد بررسی تاثیر درمان سایکوتراپی گروهی و داپوکستین به تنهایی

و در ترکیب با هم در درمان PE بود که در ایتالیا در سال ۲۰۱۷ انجام شد روی

۲۹۳ نفر در سه گروه انجام شد که در آخر نتیجه اضافه کردن سایکوتراپی به

درمان دارویی بسیار موثر بود و به عنوان یک روش الترناتیو در درمان PE

مطرح شد

8B2F7296-4728-4F6F-BA82-6621FE8CA660.jpg.jpeg 

8B2F7296-4728-4F6F-BA82-6621FE8CA660.jpg.jpeg

سپس دكترافسري رزيدنت ارولوژي مقاله اي ازauaبه شرح ذيل ايرادكرد:

بررسی عملکرد ادراری و سکشوال پس از یورتروستومی پرینئال و یورتروپلاستی قدامی

131 بیمار وارد مطالعه شدند 92 بیمار تحت یورتروپلاستی قدامی و 39 بیمار تحت درمان با یورتروستومی پرینئال قرار گرفتند
عملکرد ادراری در هر دو مورد مشابه بود
و شواهدی از عارضه سکشوال در هیچ مورد دیده نشد
ریت میزان FAILURE در هر دو مورد مشابه بود.
پس از آن كارآموزدكترگلستاني مقاله اي با شرح مختصرزير عنوان كرد

 

Comparison of long term kidney functions after RN and SN

 

 

CKD is a common disease around the world and there is a steady increase in its prevalenceIt is very important to consider the effect of a urological surgery on short and long term kidney function. Radical nephrectomy(RN) and simple nephrectomy(SN) have different indications in surgery of kidney disease. In this article, the effect of these two nephrectomy on kidney function progression to CKD is compared. The decrease of GFR is measured and assumed as kidney function. It is observed the mount of GFR after operation has decreased in RN group more than SN group. Possible cause could be effect of age; average age of RN group is about ten years more than SN group. The other reason could be the compensation mechanisms that develop after kidney loss, sudden nephron loss like RN exacerbate kidney function more than gradually nephron loss like SN.

 سپس خانم دكترمشايخي كارورز بخش ارولوژي مقاله زيررامطرح فرمود:

چكیده

 اهمیتمصرف سویا برای کاهش خطر یا عود سرطان پروستاتپیشنهاد شده است، اما در یک آزمایش تصادفی با سرطانپروستات به عنوان نقطه پایانی آزمایش نشده است.

 هدفتعیین اینکه آیا مصرف روزانه یک پروتئین انحلالپروتئین سویا به مدت 2 سال، میزان عود بیوشیمیایی سرطانپروستات پس از پروستاتکتومی رادیکال یا تاخیر در چنین عود راکاهش می دهد.

طراحی، تنظیم و مشارکت کنندگان - آزمایش تصادفی، دو سوکور که از ژوئیه 1997 تا مه 2010 در 7 مرکز ایالات متحده انجامشد و مصرف روزانه یک مکمل پروتئین سویا نسبت به دارونما رادر 177 مرد که در معرض خطر بالای عود پس از پروستاتکتومیرادیکال برای سرطان پروستات بود مقایسه کردندمکمل مداخله درماه پس از جراحی شروع شد و تا 2 سال ادامه یافت و با اندازهگیری آنتی ژن پروستات (PSAدر فواصل 2 ماهه در سال اول وهر 3 ماه پس از آن انجام شد.

مداخله - شرکت کنندگان به صورت تصادفی به صورت تصادفیبرای دریافت یک پودر آشامیدنی حاوی 20 گرم پروتئین بهصورت پروتئین پروتئین سويا (87 = nو یا به عنوان دارونما،کازئین کلسیم (90n = 90تصادفی شدند.

نتایج و نتایج اصلیمیزان عود بیوشیمیایی سرطانپروستات (که به عنوان توسعه سطح PSA ≥0.07 نانوگرم در میلیلیترتعریف شده است در 2 سال اول پس از تصادف و زمان عودنتایجمحاکمه به زودی برای عدم اثرات درمان در یک تجزیه وتحلیل موقت برنامه ریزی شده با 81 نفر از اعضای بررسی شدهدر گروه مداخله و 78 نفر در گروه دارونما متوقف شدبه طور کلی،28.3 درصد از شرکت کنندگان در طی 2 سال از ورود به محاکمه،عود بیوشیمیایی را تشریح کردند (نزدیک به پیشبینیپیشبینی عود 30٪). در میان این 22 نفر (27.2٪) در گروهمداخله و 23 نفر (29.5٪) در گروه دارونما قرار داشتندنسبت خطردر نتیجه درمان فعال 0.96 (95٪ CI، 0.51-1.72، log-rank P = .89). پایبندی بیش از 90٪ بود و هیچ عوارض جانبی ناگهانیمربوط به مکمل وجود نداشت.

 

 نتیجه گیری و تحمل - مصرف روزانه یک مکمل پودر نوشیدنیحاوی پروتئین سویا به مدت 2 سال پس از پروستاتکتومیرادیکال، عود بیوشیمیایی سرطان پروستات در مردان مبتلا بهنارسایی شدید PSA را کاهش نمی دهد.

Abstract

IMPORTANCE—Soy consumption has been suggested to reduce risk or recurrence of prostate cancer, but this has not been tested in a randomized trial with prostate cancer as the end point.

OBJECTIVE—To determine whether daily consumption of a soy protein isolate supplement for 2 years reduces the rate of biochemical recurrence of prostate cancer after radical prostatectomy or delays such recurrence. 

DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS—Randomized, double-blind trial conducted from July 1997 to May 2010 at 7 US centers comparing daily consumption of a soy protein supplement vs placebo in 177 men at high risk of recurrence after radical prostatectomy for prostate cancer. Supplement intervention was started within 4 months after surgery and continued for up to 2 years, with prostate-specific antigen (PSA) measurements made at 2-month intervals in the first year and every 3 months thereafter. 

INTERVENTION—Participants were randomized to receive a daily serving of a beverage powder containing 20 g of protein in the form of either soy protein isolate (n=87)or, as placebo, calcium caseinate (n=90). 

MAIN OUTCOMES AND MEASURES—Biochemical recurrence rate of prostate cancer (defined as development of a PSA level of ≥0.07 ng/mL) over the first 2 years following randomization and time to recurrence. RESULTS—The trial was stopped early for lack of treatment effects at a planned interim analysis with 81 evaluable participants in the intervention group and 78 in the placebo group. Overall, 28.3% of participants developed biochemical recurrence within 2 years of entering the trial (close to the a priori predicted recurrence rate of 30%). Among these, 22 (27.2%) occurred in the intervention group and 23 (29.5%) in the placebo group. The resulting hazard ratio for active treatment was 0.96 (95% CI, 0.53–1.72; log-rank  P  = .89). Adherence was greater than 90% and there were no apparent adverse events related to supplementation.

CONCLUSION AND RELEVANCE—Daily consumption of a beverage powder supplement containing soy protein isolate for 2 years following radical prostatectomy did not reduce biochemical recurrence 

of prostate cancer in men at high risk of PSA failure

.

 

 

مقایسه فعالیت بلندمدت کلیه بعد از نفرکتومی رادیکال و ساده

 

CKD یک بیماری شایع در جهان است و شیوع آن یک افزایش ثابت دارد. اثرات جراحی های اورولوژیکال بر روی عملکرد کوتاه مدت و بلندمدت کلیه از نظر بالینی بسیار مهم است. نفروکتومی رادیکال و ساده اندیکاسیون های مختلفی در جراحی بیماری های کلیه دارد. در ین مقاله، اثرات این دو نفروکتومی بر پیشبرد فعالیت کلیه به سمت CKD با یک دیگر مقایسه شده اند. کاهش GFRاندازه گیری و به عنوان معبار فعالیت کلیه در نظر گرفته شده است. مشاهده شد که مقدار GFR بعد از جراحی در گروه RNنسبت به SN بیشتر کاهش یافته است. تاثیر سن می تواند یکی از دلایل احتمالی باشد، میانگین سن گروه RN حدود ده سال از SNبیشتر بوده است. دلیل دیگر می تواند مکانیسم های جبرانی بعد از از دست دادن کلیه باشد، حذف ناگهانی نفرون ها هماننداتفاقی که در RN می افتد فعالیت کلیه را نسبت به حذف مرحله به مرحله نفرون ها که در SN اتفاق می افتد بیشتر کاهش می دهد.

 

 

در انتها دكترجعفري رزيدنت ارشداعمال جراحي هفته گذشته ازجمله پروستاتكتومي باز،pcnl,لاپاروسكوپيك پروستاتكتومي،نفروليتوتومي،tul,turbt,trus bxپروستات،اكسيژن كيست بيضه،لاپاروسكوپي تشخيصي،پارشيل سيستكتومي و...،راعنوان نمودند.

حاضرين درجلسه:استاددكترآقامير،استادگيتي نورد، ودكترضيافلوشيپ اندويورولوژي،جعفري،راكبي،تهراني  پور،غلامنژاد،افسري،گرجي رزيدنتهاي ارولوژي


كارآموزان:گلستاني،مهريزي،كرمي،مشايخي،اسفنديارپور

تهيه وتنظيم؛ دكترراكبي ودكترتهراني پوررزيدنت ارولوژي

 


نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 00:59- 1401/7/5
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دفتر اورولوژی، لاپاروسکوپی و آندویورولوژی تهران می باشد