English

 

                           :: صفحه اصلی            ::بانک اطلاعاتی مرکز و گروه اورولوژی                    :: آئین نامه            :: گالری تصاویر            :: تماس با ما

:: گالری تصاویر   مرکز ارولوژی، لاپاراسکوپی و اندویورولوژی تهران  
 نظرسنجی
 نظر شما درباره سایت چيست؟
  آرشیو نظرخواهی   نتیجه نظرخواهیالگوريتم بيماري هاي ارولوژي

گردهمايي ها

آشنایی با سایت های پزشکی 
1397/06/05 : تاریخ مطلب كنفرانس هفتگي ارولوژي باحضوراستاددكترآقاميروباعنوان سيستيت بينابيني وسندرم دردلگني برگزارشد. 1397/06/05
 
ابتدادكترتهراني پور رزيدنت ارولوژي مبحث سيستيت بينابيني واستراتژيهاي درماني رابرحسب گايدلاين مورد بحث قراردادند كه خلاصه اي ازآن بدين شرح است؛
ارزيابي پايه بايدشامل يك شرح حال وفيزيكال اگزم وارزيابي آزمايشگاهي دقيق و R/oاختلالات گمراه كننده باعلايم مشابه باشد.ازابتداعلايم voidingوميزان دردجهت اندازه گيري تاثير درمان بايد سنجيده شود.
استراتژيهاي درماني درمانهاي كانزرواتيو رادردرجه اول دنبال مينمايدودرمانهاي جراحي تنهادرصورت عدم پاسخ به درمانهاي آلترناتيو مدنظرقرارميگيرد.
خط اول درمان آگاهي بيمارازعملكردطبيعي مثانه وبيماري خودوبه كارگيري روشهاي مراقبت ازخود وتعديل رفتارهايي كه منجربه پيشرفت علائم ميشود.
خط دوم تكنيكهاي درمان فيزيكي دستي مناسب وتقويت عضلات لگن وشكم وهيپ ورهايي از نقاط دردناك وسايرمحدوديتهاي بافت همبندي ميباشد.اپروچهاي چندمدلي به درمان درد ازجمله دارو درماني مثل آمي تريپتيلين،سايمتيدين،هيدروكسي زينو...پيشنهادميشوند.
هپارين،ليدوكايينوDmsoممكنست به عنوان درمانهاي اينتراوزيكال خط دون تجويزشوند.
خط سوم درمان سيستوسكوپي تحت آنستزي باطول مدت كوتاه وفشارپايين هيدروديستانسيون ميباشد.
اگرhunner'slesionوجوددارد،فولگوراسيون باليزرياالكتروكوتر وياتزريق تريامسينولون بايدانجام شود.
خط چهارم تزريق داخل دترسور توكسين بوتولونيمAميباشد.
بايدبيماران راازامكان لزوم cicمطلع ساخت.نيزكارگذاري دائمي نورواستيموليشن deviceبايدمدنظرباشد.
خط پنجم سيكلوسپورينAبه عنوان درمان خوراكي ميباشد.
خط ششم جراحي ماژور ازجمله سيستوپلاستي جايگزين و دايورژن ادراري بايابدون سيستكتومي ميباشد.
درادامه همزمان با نمايش ويدئوي نكات مهم مانورهاي kegel مورد بحث قرارگرفت.
سپس استاددكترگيتي نورد درخصوص critical thinking و اهداف آن وبه كارگيري data ها درجهت حل مساله صحبت فرمودند.
سپس آقاي دكتررحيمي اعمال جراحي انجام شده طي هفته گذشته ازجمله پارشيل سيستكتومي ،turbt،tul،سيستوسكوپي،pcnl،دبريدمان زخم عفونيpenis،آناتروفيك نفروليتوتومي،سيستوليتولاپاكسي،turp،رتروپوبيك اپن پروستاتكتومي،واريكوسلكتومي،هرنيورافي و...

ونيزنحوه ادامه درمان راديكال سيستكتومي مطالبي را ارائه فرمودند.

حاضرين درجلسه:استاد دكترآقامير،استاددكترگيتي نورد
ورزيدنتهاي ارولوژي دكتررحيمي ،جعفري،فتاحي وتهراني پور
كارورز آقاي دكترانصاري و كارآموزان عظيمي طباطبايي، شفقت ،مايلي ،هاشمي ،راننده.

نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 03:16- 1401/9/6
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دفتر اورولوژی، لاپاروسکوپی و آندویورولوژی تهران می باشد